Thursday, September 15, 2016

Pamumusesyon ng Espiritu (Spirit Possession)


Mula pa sa lubhang malayong nakaraan na tumutukoy sa panahon ng mga antigong kasaysayan, na masusumpungan sa balumbon ng banal na Tanakh ng Dios. Isang hayag na kaalaman na ang pamumusesyon ng Espiritu ng Dios at ng espiritu ng diyablo sa mga tao. 

Kung paano ginagawa ng Espiritung banal ang gayon ay iyon din naman ang paraan na ginagamit ng diyablo. Iyan ay dahil sa siya'y tanyag sa pagiging manggagaya at kilala sa walang tigil na paglulubidlubid ng mga kasinungalingan, na siyang dumadaya sa marami tungo sa kani-kanilang pagkatisod at pagkapahamak.

Ang Espiritu ng Dios na bantog sa katawagang "Espiritu Santo" ay may mga hinihirang na kasangkapan (sisidlang hirang ng Dios [medium]) sa kalupaan. Iyan ay sa layuning maghatid ng mga salita ng kabanalan sa mga tao na pinagsisikapang maging karapatdapat sa mabuting pagtingin ng kaisaisang Dios ng langit. Gayon din sa kanila na itinuturing Niyang nabibilang sa mabubuting binhi na nalihis lamang sa matuwid na landas ng sagradong buhay sa kalupaan.

Maliwanag kung gayon, na sa kalakarang iyan sa larangang tumutukoy sa tunay na kabanalan, ang balidong kaalaman hinggil sa pamumusesyon ay nasa dalawang panig lamang. Ang una ay ang mula sa Espiritu Santo at ang pangalawa ay mula sa madilim na dako ng masasamang espiritu, o ng diyablo.


KABAWALAN SA UGNAYANG TAO AT YUMAO
Kaugnay niyan ay hindi kailan man pinahintulutan ng kaisaisang Dios ng langit, na ang sinomang nabubuhay sa kalupaan ay umugnay sa mga yumao, o sila na binawian na ng taglay nilang buhay (patay) sa kalupaan. Iyan ay ayon sa mga sumusunod na saligan ng makatuwirang kadahilanan na inilalahad ng larangang tumutukoy sa tunay na kabanalan.

Gaya nga ng napakaliwanag na nasusulat ay madiing winika,

Deut 18 :
10 There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer 11 or a charmer or a MEDIUM or a necromancer or ONE WHO INQUIRES OF THE DEAD, 
12 for whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominatons the Lord your God is driving them out before you.
(10 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, 
11  O enkantador ng mga ahas, o MIDYUM, o mahiko, o SUMASANGGUNI SA MGA PATAY
12 Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay KARUMALDUMAL sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.)

Isa 8:
19 And when they say to you, "Inquire of the MEDIUM and the necromancers who chirp and mutter," should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living?
(At pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang mga MIDYUM at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay?) 

Ang mahigpit na kabawalan sa pakikipag-ugnayan sa mga yumao ay gayong ngang maliwanag na ipina-uunawa ng kaisaisang Dios ng langit sa buong sangkatauhan. Palibhasa'y maliwanag na hindi isang kabawalan sa lahat na umugnay ang sinoman sa Espiritu ng kaisaisang Dios ng langit (Mat 6:9).

Mula sa padron ng katotohanan, sa simula pa lamang ay tanging Espiritu lamang ng Dios ang Siyang nakaka-ugnayan ng mga tunay na banal. Hindi ang di umano ay espiritu ng mga namatay na tao, banal man o hindi. Ni ang sinasabing mga evolved spirits man, na sa turo ni Allan Kardec sa kaniyang mga sinulat na aklat ng espiritismo ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng mga medium.UGNAYANG TAO AT ESPIRITU NG DIOS

TORAH (Limang aklat ni Moses)
Pansinin natin ang banal na kalakaran sa Torah ng Dios (limang aklat ni Moses), na mismong Espiritu ng Dios ang siyang kaugnayan ni Moses. Hindi anghel, hindi espiritu ng mga namatay na, at lalong hindi ang sinasabing evolved spirit.

SA UNANG AKLAT NI MOSES (Genesis)
Gen 7 :
1  And the LORD said to Noah, You and all your house come into the ark, for I have seen you righteous before Me in this generation.
(At sinabi ng Panginoon kay Noe, Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan; sapagka't ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito.) 

SA PANGALAWANG AKLAT NI MOSES (Exodus)
Exo 7 :
14  And the LORD said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go.
(At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang puso ni Farao'y nagmatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan.) 

SA PANGATLONG AKLAT NI MOSES (Leviticus)
Lev 21 : 
And the LORD said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, There shall none be defiled for the dead among his people.
(At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitain mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, at sabihin mo sa kanila, Sinoman ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay, sa gitna ng kaniyang bayan,) 

SA PANG-APAT NA AKLAT NI MOSES (Numbers)
Num 11 :
23 And the LORD said to Moses, Has Yehovah's hand become short? You shall see now whether or not My word shall come to pass to you.
(At sinabi ng Panginoon kay Moises, Umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? ngayo'y makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi.)  

SA PANGLIMANG AKLAT NI MOSES (Deuteronomy)
Deu 2 : 
31 And the LORD said to me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before you. Begin to possess it so that you may inherit his land.
(At sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sehon at ang kaniyang lupain: pasimulan mong ariin upang iyong mamana ang kaniyang lupain.) 

NEVI'IM (Propeta)

Mula sa Nevi'im na siyang mga minor at mayor na propeta ay gaya nga ng mga sumusunod na talata, na mismong Espiritu ng Dios ang direktang kaugnayan nila.

Jos 6 :

2  And the LORD said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, and its king, and the mighty men of war.
(At sinabi ng Panginoon kay Josue, Tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jerico, at ang hari niyaon, at ang mga makapangyarihang lalaking matapang.) 

Jdg 1 :

2  And the LORD said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand.
(At sinabi ng Panginoon, Ang Juda ang sasampa: narito, aking ibinigay ang lupain sa kaniyang kamay.) 

1Sa 3 :

11  And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone who hears it shall tingle.
(At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawa't isa na nakikinig ay magpapanting.)

1Ki 8 :

12  And Solomon said, the LORD said that He would dwell in the thick darkness.
(Nang magkagayo'y nagsalita si Salomon, Ang Panginoo'y nagsabi na siya'y tatahan sa salimuot na kadiliman.)  

1Ch 14 :

10  And David asked of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And will You deliver them into my hand? And the LORD said to him, Go up, for I will deliver them into your hand.
(At si David ay sumangguni sa Dios, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? at iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka: sapagka't aking ibibigay sila sa iyong kamay.)  

Isa 18 :

4  For so the LORD said to me, I will take My rest, and I will look on in My dwelling place, like a clear heat in the sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest.
(Sapagka't ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, Ako'y tatahimik, at aking mamasdan mula sa aking dakong tahanan, gaya ng malinaw na init sa sikat ng araw, gaya ng ulap na hamog sa init ng pagaani.) 

KETUVIM (Kasulatan)
Mula naman sa Ketuvim (kasulatan) ay gayon din na Espiritu ng Dios ang kaugnayan ng mga banal ng Dios, gaya ng nasusulat,

Job 42 :

7  And it happened after the LORD had spoken these words to Job, the LORD said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against you and your two friends. For you have not spoken of Me what is right, as My servant Job has.
(At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka't hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.) 

1Ch 14 :

10  And David asked of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And will You deliver them into my hand? And the LORD said to him, Go up, for I will deliver them into your hand.
(At si David ay sumangguni sa Dios, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? at iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka: sapagka't aking ibibigay sila sa iyong kamay.)


UGNAYANG CRISTO AT ESPIRITU NG DIOS
Mula naman sa natatanging kapanahunan ng Cristong si Jesus ay binigyan niya ng diin ang pakikipag-ugnayan niya sa Espiritu ng Dios, na sinasabi,

John 5:
30 I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my Judgment is just, because I seek not my own will but the will of him who sent me.
(HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako ayon sa aking narinig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.) 

31 If I alone bear witness about myself, my testimony is not true.
(Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili. ANG PATOTOO KO AY HINDI KATOTOHANAN)

John 8:
28 So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me."
(Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo,  at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.)

John 14:
10 Do you not believ that I am in the Father and the Father is in me? The sords that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.
(Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO'Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa [Juan 10:30])

John 8 :
26 I have much to say about you and much to judge, but he who sent me is true, and I declare to the world what I have heard from him.
(Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglubitan. [Juan 15:15, 17:8])

John 12 :
49 For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment - what to say and what to speak.
(Sapagka't AKO'Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN. [Juan 15:15, 17:18])

Mula sa kaliwanagan ng katotohanan na inilalahad ng Torah (Kautusan), ng Nevi'im (propeta), at ng Ketuvim (kasulatan) ay nag-iisang Espiritu lamang ang nakaka-ugnayan at nakaka-usap ng mga tunay na banal ng Dios.

Walang ipinagka-iba sa natatanging kapanahunan ng Cristong si Jesus, ang kaisaisang kabuoang Espiritu na binabanggit ng Tanakh ang Siya niyang ganap na tinutukoy. 

Maliwanag kung gayon, na sa natatanging Espiritismo nitong Tanakh ng Amang nasa langit, ay walang ibang espiritu na nakaka-ugnay ang mga tunay na banal, kundi ang Espiritu ng kaisaisang Dios ng langit lamang. 

Tila langit at lupa ang kaibahan nitong Espiritismo ng banal na Tanakh ng Dios, sa kaugaliang Espiritismo ng malaking kalipunan ng mga Gentil (pagano).  Datapuwa't ang uri ng espiritismo na itinuturo ng nabanggit na kalipunan ng mga Gentil (pagano) ay espiritu ng mga patay, espiritu ng mga angel, ng mga evolved spirit, etc, ang umano ay nakaka-ugnay nila bilang mga protector spirits na di umano ay mga sugo ng Dios, na kumakatawan anila sa espiritu santo.

Sa kabila ng mahigpit na kabawalan ng Dios hinggil sa pag-ugnay sa mga patay ay tila wala silang narinig, ni nabasa man na utos ng kaisaisang Dios ng langit, na nagbabawal sa gayong karumaldumal na gawa. Katunayan, hanggang sa kasalakuyang panahon ay patuloy nilang ginagawa ang kasuklamsuklam na pakikipag-ugnayan sa mga patay.

Ayon sa napakaliwanag na turo ng Dios ay dalawang (2) pamumusesyon lamang ang maaaring mangyari sa kalupaan. Iyan ay walang iba kundi ang pamumusesyon ng banal na Espiritu, at ng hindi banal na espiritu. Ano pa't kung Espiritu ng Dios lamang ang kumakatawan sa banal na Espiritu gaya ng nasasaad sa sagradong Tanakh ng Dios, ay matuwid isipin at tindigang mabitay, na ang pamumusesyon lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ang ganap na sinasang-ayunan ng katotohanan.

Kaugnay niyan, ang anomang pagsanib, o paglukob ng espiritu na hindi lumalapat sa Espiritu ng Dios ay maipasisiyang isang maliwanag na pamumusesyon ng masamang espiritu, o ng diyablo, na nagpapakunwaring mga banal na Espiritu. O kaya naman ay kagagawan lamang ng isang huwad na medium, na nagpapakunwaring may sanib ng banal na Espiritu.


KALAKARAN NG BANAL NA PAMUMUSESYON
Ang banal na kalakaran ng pamumusesyon nitong Espiritu ng Dios ay maliwanag na nangyari sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus, na sinasabi,John 8:
28 So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me."
(Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo,  at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.)

John 14:
10 Do you not believ that I am in the Father and the Father is in me? The sords that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.
(Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO'Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa [Juan 10:30])

Gaya nga rin sa pamumusesyon nitong espiritu ng diyablo ay makapangyarihan nitong pinamamahayan at pinaghaharian ang kabuoang pagkatao ng kanilang mga hinirang (medium). Gamit ang katawang pisikal ng kanilang mga medium ay sila nga rin ang nagsasalita at gumagawa. Gayon ngang nagsisipagsabi, na sila ay mga banal na espiritu ng langit, at sa gayo'y malayang nadadaya at madaling naipapahamak ang kaluluwa ng marami sa kalupaan.

Madali nga lamang malaman kung ang pamumusesyon ay mula sa banal na Espiritu, o kung ito'y galing sa masamang espiritu. 

Kung ang sinoman ngang nagpapakilalang sumasa Dios na medium o talaytayan ay nangangaral ng pagtangkilik, pagtataguyod, pagtatanggol, at pagtalima sa mga katuruang Cristo, partikular sa pagtalima ng kautusan (Torah) ay tanda na ang taong iyon ay kinakasihan ng banal na Espiritu. 

Datapuwa't sinomang medium (midyum) na nagasasabing pinaglipasan na ng panahon ang mga utos ng Dios. O siya na ipinangangaral ang kawalang kabuluhan ng kautusan sa usapin ng kaligtasan ay maliwanag na pahiwatig, na siya ay hindi sa dako nitong liwanag ng Dios, kundi sa dilim na kung saan ay pinagkakatipunan ng diyablo at ng kaniyang mga kampon.


Anomang katuruan sa makatuwid ng sinomang medium o talaytayan na hidwa sa mga sagradong aral na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig ng Cristo ay hindi sumasa Dios. Ang pamumusesyong iyon kung gayon ay kagagawan lamang ng diyablo, na nagpapakunwaring sa Dios.


ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN
Ang pagpapa-unlad ng sariling kaluluwa ay hindi sa pamamagitan ng napakahabang pag-aaral ng karunungan sa kalupaang ito. Sapagka't ang idinudulot niyan sa tao ay kapalaluan at kahangalan lamang. Ano pa't kung ang nais ng sinoman ay maging ganap sa paningin ng kaisaisang Dios ng langit bilang pagpapaunlad sa kaniyang sarili. Wala nga siyang dapat gawin, kundi sundin lamang ang kautusan ng Dios.

Gayon man, kung ang hinahangad ng sinoman ay ang buhay na walang hanggan ng kaisaisa niyang kaluluwa, ay wala nga rin siyang ibang dapat gawin, kundi ganapin ang nabanggit na kautusan ng kaisaisang Dios ng langit. 

Kaugnay niyan, ang Espiritu ng Dios na nasa kalooban at kabuoan nitong si Jesus ay madiing nagsabi kung ano ang kaisaisang kaparaanan na makapaghahatid ng sinoman sa buhay na walang hanggan. 

Na sinasabi,

John 12 :
50 And I KNOW THAT HIS COMMANDMENT IS ETERNAL LIFE. What I say, therefore, I say as the Father has told me.
(At nalalaman ko na ang KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.)

Napakaliwanag ng katotohanan na nasasaad sa talata, na "ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan" ay sinalita ng Espiritu ng Ama, na sa panahong iyon ay makapangyarihan at masigla na namumusesyon sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus ng Nazaret.

Ang lahat ng aral na nagmula sa bibig ng Cristo, o ang katuruang Cristo ayon sa banal na Tanakh ng Ama ay hindi nanggaling sa espiritu ng mga namatay na propeta ng Dios. Gaya halimbawa ng espiritu nila propeta Isaias, propeta Ezekiel, propeta Jeremias at marami pang iba. Gayon din naman na ang aral ng mga propeta ay hindi galing sa espiritu ng mga namatay na kapuwa nila propeta, kundi pawang nagmula na lahat sa Espiritu ng Dios.

KONKLUSYON
Ang padron ng katotohanan na matuwid isabuhay at panghawakang matibay ng lahat ay walang iba, kundi ang mga aral pangkabanalan na mismo ay sinalita ng Espiritu ng Dios, mula sa bibig ng mga tunay na banal. Halimbawa niyan ay ang mga salita, o mga aral (evangelio ng kaharian) na siyang itinuro ng sariling bibig nitong Cristo ng Nazaret. Iyan sa makatuwid ang kaisaisang kalipunan ng mga aral pangkabanalan na tumutukoy ng ganap sa Katuruang Cristo.

Mula sa libolibong taon na pinagdaanan nitong kabuoan ng Torah (kautusan), Nevi'im (propeta), at ng Ketuvim (kasulatan) ay maliwanag na tanging kaisaisang kabuoan ng Espiritu ng Dios lamang ang siyang paulit-ulit na nakaka-ugnayan ng mga tunay na banal sa kalagayan ng isang talaytayan (medium). 

Mula sa hindi kakaunting pag-inog ng mundo, mula sa kaisaisang kaparaanang iyan ng pamumusesyon ng Espiritu ng Dios ay maluwalhating nakamit ng marami ang kaligtasan ng kaluluwa, at ang kapatawaran ng mga kasalanan. At iyan ay sa pamamagitan lamang ng pagtalima sa mga kautusan ng kaisaisang Dios ng langit. Sa paraan ngang iyan ay hindi nangailangan ang Dios ng iba't ibang espiritu, upang agapayanan siya sa kaganapan ng mga dakila niyang layunin sa munting bahaging ito ng dimensiyong materiya.

Ang napakaliwanag na ibig sabihin niyan ay makakamit ng sangkatauhan ang lahat sa pamamagitan lamang ng banal na pamumusesyon ng sarili niyang Espiritu. Sa gayo'y walang anomang pangangailangan sa espiritu ng mga patay, sa mga anghel, ni ng alin man sa mga inaakala ni Allan Kardec na mga evolved spirit.

Sino man sa kanila kung gayon ay katotohanan, na saan man at kailan man ay hindi kinilala ng nabanggit na kabuoan nitong Espiritu ng Dios, na siyang Ama ng lahat ng kaluluwa.

Bilang pagtatapos ay isang nagtutumibay na katotohanan ang presensiya nitong Espiritu ng Dios sa lahat ng kapanahunan. Maging ito man ay sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap man. 

Sa madaling salita ay sa Espiritu lamang na iyan masusumpungan ang anyo ng kaisaisang Dios ng langit. Larawan Niya na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan na may unawa, at buhay na walang hanggan. 

Ano't nang umeksena ang "Katuruang Gentil" na kilala rin sa katawagang "Katuruang Pagano" ay ipinakilala ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga patay, na kinikilala nila bilang mga banal at hindi banal. 

Dahil diyan ay isang napakaliwanag na kasinungalingan at panlilinlang sa kapuwa, kung igigiit ng sinoman na ang turo (katuruang Cristo) mula sa pitong (7) nabanggit na Espiritu ng Dios ay katungkulan na ipangaral ng mga namatay na banal (mga propeta partikular ang mga apostol ng Cristo) sa mga buhay na gaya natin.

Sa makatuwid ay yaong tinatawag ng maraming hindi nakakaunawa, na, "espiritu ng mga patay", kahi man ang inilalako ni Allan Kardec na mga "evolved spirits".


Ang kasuklamsuklam na katuruan, o kaugalian na iyan ng mga Gentil (pagano) sa makatuwid, saan man at kailan man ay hindi sinang-ayunan ng buong katotohanan na masusumpungan sa balumbon ng mga banal na kasulatan nitong Tanakh ng Dios.

Kamtin ng bawa't isa ang Espiritu ng katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan, at buhay. Mga larawan at wangis ng Dios sa kanino mang kaluluwa sa munting bahaging ito ng demensiyong materiya, na masusumpungan sa kabuoan ng sinomang namasdan Niya na may masigla at ganap na kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan.

Manatili nawa sa kabuoang pagkatao natin ang presensiya ng mga nabanggit Espiritu.

Ito ang Katuruang Cristo.

Hanggang sa muli, paalam.


No comments:

Post a Comment