Tuesday, March 1, 2016

AYUNO, KAILANGAN BA NATIN ITO?

Sa larangan ng tunay na kabanalan ay isa sa mga bagay ng Dios na nararapat bigyan ng kaukulang pansin ay ang pag-aayuno. Ang gawain tumutukoy diyan ay lubos na sinasang-ayunan ng mga balumbon ng mga banal na kasulatan (Tanakh). Diyan ay makikita na ang ayuno ay isang kautusan sa sinomang nagnanais na makipag-isa sa natatanging kalooban ng Dios.

Sa panahon nating ito, kung masusing sisiyasatin ang kaalaman ng marami ay makikita ng napakaliwanag na ang pagka-unawa sa gawain iyan ay wala sa kahustuhan. Dahil diyan ay niloob ng Espiritu ang maalab na pagnanais na bigyan ng kaukulang tanglaw ang usaping may ganap na kinalaman sa salitang iyan.

ANO NGA BA ANG AYUNO (FAST)?
Ang ayuno na tinutukoy sa bibliya ay nag-ugat sa salitang Hebreo na, sum, na ang kahulugan ay”upang takpan (to cover)” ang bibig. Sa wikang Griego ay nesteuo, na ang ibig sabihin ay “upang magpigil (to abstain). Karaniwan itong ginagawa sa espiritual na layunin sa pamamagitan ng hindi pagkain at hindi pag-inom (Esther 4:16).  Ang araw ng pag-aayuno (day of atonement) ay tinatawag din na “the fast” (Lev 23:27). Sa bagong tipan ay nabanggit, na ang mga apostol ay gagawa ng personal na ayuno (Mat 9:14-15).

BAKIT NGA BA KAILANGAN NATIN ANG AYUNO?
Ang kawan ng Dios ay panaka-nakang inilalahok ang mga panalangin sa pag-aayuno, sa layuning paigtingin ang masiglang pagpupunyagi na papanumbalikin ang maalab nilang pakiki-isa sa Kaniya

Ang sinoman ay nailalagay ng ganap ang sarili sa kapakumbabaan sa pamamagitan ng pag-aayuno. Makikita ng  napakaliwanag sa banal na kasulatan (Tanakh), na ang mga tunay na  banal, gaya nila Moses, Elias, Daniel, at iba pa ay nangag-ayuno upang mailapit ang kanilang mga sarili sa kaisaisang Dios ng langit. 

Gayon din naman sa evangelio ni Mateo ay nasumpungan ng diyablo sa ilang si Jesus na nag-aayuno. (Exodus:34:28; 1 Kings19:8; Daniel:9:3; Daniel:10:2-3, Mat 4:2-3).

Ang ayuno ay kinapapalooban ng iba’t ibang kaparaanan at layunin. Na sinasabi,

ANG AYUNO NA NINANAIS NG DIOS NA GAWIN NG MGA TAO
ISA 58:3  Ano't kami ay nangagayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita? ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, at hindi mo napapansin? Narito, sa kaarawan ng inyong pagaayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa.
4  Narito, kayo'y nangagaayuno para sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo, at upang manakit ng suntok ng kasamaan: hindi kayo nangagaayuno sa araw na ito, upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas.
5  Iyan baga ang ayuno na aking pinili? ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kaniyang kaluluwa? Ang iyuko ang kaniyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya? iyo bang tatawagin ito na ayuno, at kalugodlugod na araw sa Panginoon?
6  Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili: NA KALAGIN ANG MGA TALI NG KASAMAAN, NA PAGAANIN ANG MGA PASAN AT PAPAGING LAYAIN ANG NAPIPIGHATI, AT IYONG ALISIN ANG LAHAT NA ATANG?
7  HINDI BAGA ANG MAGBAHAGI NG IYONG TINAPAY SA GUTOM, AT DALHIN MO SA IYONG BAHAY ANG DUKHA NA WALANG TULUYAN? PAGKA NAKAKAKITA KA NG HUBAD, NA IYONG BIHISAN; AT HUWAG KANG MAGKUBLI SA IYONG KAPUWA-TAO?

Higit sa lahat, kung ang ninanais ng sinoman ay gumawa ng lalong kalugodlugod na mga gawa sa paningin ng Ama nating nasa langit – ang matuwid nga niyang gawin ay tupdin ang paraan ng ayuno na ipinagagawa ng Dios sa atin. 

Sa itaas ay maliwanag na mababasa, na ang ayuno sa Kaniyang paningin ay kalagin ang tali ng kasamaan, at ang bigkis na iyan ay makakalag lamang sa pamamagitan ng pagtangkilik, pagtataguyod, pagtatanggol, at pagsunod sa Kaniyang mga kautusan, na siya Niyang natatanging kalooban.

Ano mang gawa sa makatuwid na hindi sinasang-ayunan ng mga kautusan (torah) ay lumalapat sa kalagayan ng masama. Kaya isang katotohanan na matuwid mapag-unawa ng bawa’t isa, na ang ayuno alinsunod sa utos ng Dios ay ang pagganap sa kautusan. Tampok diyan ang maliwanag na paggawa ng mga bagay na may ganap na kinalaman sa pag-ibig sa kapuwa. Iyan ay hindi maituturing na kawang-gawa (charity), sapagka’t iyan ay pagsunod sa utos ng Dios.

Ang kawang-gawa (charity) ay mula lamang sa minamatuwid ng kanino mang kaisipan. Sa mga nakakikita nitong gawa ng kautusan – maaari nga nilang sabihin na iyon ay kawang-gawa. Datapuwa’t ang mandato ng gawang iyan ay lumalapat sa pagsunod sa kautusan. Diyan ay itinataas ang Dios, samantalang sa kawang-gawa ay itinataas ng sinoman ang kaniyang sarili, upang sabihin ng nangakakita sa kaniyang mga gawa na siya nga ay sumasa Dios.

Mula sa ayunong iyan na iniuutos ng Dios na gawin ng mga tao ay may napakagandang kapakinabangan sa kaluluwa ninoman, na sinasabi,

ANG BIYAYA SA KANINO MAN NG AYUNO NA PINILI NG DIOS
ISA 58 :
8  Kung magkagayo'y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw; at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod.
9  Kung magkagayo'y TATAWAG KA, AT ANG PANGINOON AY SASAGOT; ikaw ay dadaing, at siya'y magsasabi, Narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo, at ang pagsasalita ng masama:
10  At kung magmamagandang-loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa; kung magkagayo'y SISILANG ANG IYONG LIWANAG SA KADILIMAN, AT ANG IYONG KADILIMAN AY MAGIGING PARANG KATANGHALIANG TAPAT;
11  At PAPATNUBAYAN KA NG PANGINOON NA PALAGI, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto; at ikaw ay magiging parang halamang nadilig, at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat.

Sa kahabaan ng mga kapanahunang nagsipagdaan ay sa pamamagitan nga lamang pala ng ayuno na iyan makakausap ng mga tao ang Dios. Sapagka’t tahasan Niyang sinabi,
TATAWAG KA, AT ANG PANGINOON AY SASAGOT; ikaw ay dadaing, at siya'y magsasabi, NARITO AKO.” 
O hindi baga, harapang usapan ang ganyang kalakaran? Ang liwanag ay sisikat sa atin na parang katanghaliang tapat,  at higit sa lahat ay papatnubayan Niya tayo. Sa makatuwid ay nandiyan ng lahat ang hinahanap natin, upang kamtin ang kaluwalhatian ng Dios na inaasam-asam ng lahat na makamit.

Gayon ngang ang istraktura ng ayuno na iyan ay gaya ng mga sumusunod na paraan.

ANG AYUNO NA LAKIP ANG PANALANGIN
DAN 9 :
3  At AKING ITININGIN ANG AKING MUKHA SA PANGINOONG DIOS UPANG HUMANAP SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN AT NG MGA SAMO, NG PAGAAYUNO, at pananamit ng magaspang, at ng mga abo.
4  At AKO'Y NANALANGIN SA PANGINOON KONG DIOS, at ako'y nagpahayag ng kasalanan, at nagsabi, Oh Panginoon, Dios na dakila at kakilakilabot, na nagiingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo at nangagiingat ng iyong mga utos,

ANG AYUNO NA LAKIP ANG PAGPAPAHAYAG NG KASALANAN, PAGBASA SA AKLAT NG KAUTUSAN (Torah) AT PAGSAMBA SA DIOS
NEH 9 :
1  Nang ikadalawang pu't apat na araw nga ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pagaayuno, at may pananamit na magaspang, at may lupa sa ulo nila.
2  At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat na taga ibang bayan, at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan, at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang.
3  At sila'y nagsitayo sa kanilang dako, at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Dios ng isang ikaapat na bahagi ng araw; at ang isang ikaapat na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan, at nagsisamba sa Panginoon nilang Dios.

SANT 4 :
8  Magsilapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala.

Ayan, at lakip sa ayuno na pinili ng Dios ang panalangin, pagpapahayag ng kasalanan, pagbasa sa aklat ng kautusan (Torah) at ang pagsamba sa Dios. 

Ang malinis na kaluluwa ay nilalapitan nitong Espiritu ng Dios, at sa pamamagitan ng ayunong iyan ay dinadalisay natin ang ating puso't isipan, at sa banal na kalagayang iyan ng sinoman ay magkakaroon ng ganap na katuparan sa ating mga sarili ang mga salita ng Dios na mababasa sa itaas, (Isa 58:6-7)

Diyan nga ay hindi nakaila na iba’t iba ang pamamaraan ng tao sa pag-ayuno, at sa mga iyon ay ang nabanggit na ayuno (Isa 58:6-7). Ang mga gawa ngang iyan ay binalangkas ng mga katotohanang nasusulat sa balumbon ng Tanakh, na mababasa sa itaas.(Daniel 9:3, Nehemia 9:1-3, at ng Sant 4:8).

Gayon man, sa aklat, o sa evangelio nitong si Apostol Mateo ay nabanggit niya ang ginawang pag-aayuno ni Jesus, na sinasabi,

MAT 4 :
2  At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya.

Narito, at matapos na si Jesus ay bautimuhan ni Juan Bautista sa ilog Jordan ay bumaba sa kaniya ang Espiritu ng Dios, at siya’y inihatid nito sa ilang, upang mag-ayuno (Mat 4:1).

Ayon sa pinili ng Ama na kaparaanan ng ayuno ay makikita ng napakaliwanag, na ang lahat ay pinaiiwas sa masasamang gawa, na kung lilinawin ay kailangang maging masigla at may galak sa puso na tumalima sa kautusan (Torah). Ano pa’t itong si Jesus matapos na bautismuhan nitong si Juan sa bautismo ng pagsisisi ng kasalanan ay inihatid nitong Espiritu ng Dios sa ilang, upang mag-ayuno ng apat na pung (40) araw at apat na pung (40) gabi, bilang paghahanda sa panunukso ng diyablo.

Sa ayuno ngang iyon sa ilang ay pinabanal ni Jesus ang kaniyang sarili, at alinsunod sa kautusan (Torah) ay nanalangin siya (Dan 9:3-4), at sumamba sa Dios (Neh 9:1-3). 
Bunga niyan ay ang kabiguan ng manunukso (diyablo) sa layunin nitong pasunurin niya ang Cristo sa kaniyang nais na mangyari. Dulo nito'y nilisan niya si Jesus, at dumako sa sarili niyang lakad.

Bilang pagbibigay diin sa kabanalan na tinamo ni Jesus ay madiin at tahasan niyang sinabi,

JUAN 17 :
19  At dahil sa kanila'y PINABANAL KO ANG AKING SARILI, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan.

Kung ating masusing aanalisahin ang una at ang pangalawa ay makikita ng napakaliwanag, na ang sinoman ay kailangang paraanin sa bautismo ng pagsisisi ng kasalanan, bago niya gawin ang pinili ng Dios na ayuno. Sapagka’t hinggil sa mga gawa ay may madiing sinalita ang sariling bibig ni Jesus, na sinasabi,

JUAN 14 :
12  Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ANG SA AKIN AY SUMAMPALATAYA, AY GAGAWIN DIN NAMAN NIYA ANG MGA GAWANG AKING GINAGAWA; at LALONG DAKILANG MGA GAWA KAY SA RITO ANG GAGAWIN NIYA, sapagka’t ako’y paroroon sa Ama.

Kung papaano ang panginoong Jesus ay dumaan sa bautismo sa pagsisisi ng kasalanan, at kasunod nga niyon ay nag-ayuno siya ng apat na pung araw at apat na pung gabi – gayon din naman na ang sinomang sumasampalataya sa kaniya ay gagawin ang mga gawa niyang iyan. 

Ang napakaliwanag na sinasabi dito ay kailangan ng sinomang tao ang “bautismo sa pagsisisi ng kasalanan”, at kasunod niyon ay ang “ayuno na siyang pinili ng Dios para sa lahat”. Kung ang sinoman ay gagawin ang gaya niyan ay maliwanag ngang siya’y gumawa ng mga gawa ni Jesus na may ganap na kinalaman sa usaping ito.

Bilang Cristo, ang kaukulan ng ayuno na may pagpipigil sa pagkain at di-pag-inom ay kaukulang ayuno na idinikta sa kaniya ng Espiritu ng Dios na sumasa kaniya sa kapanahunang iyon. Gayon man ay maliwanag na may nagtutumibay na ayuno na nauukol sa lahat, at iyan ay ang ayuno na mababasa ng napakaliwanag sa ibaba, na ang madiing wika ay gaya nga nito,

 ISA 58 :
6  Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili: NA KALAGIN ANG MGA TALI NG KASAMAAN, NA PAGAANIN ANG MGA PASAN AT PAPAGING LAYAIN ANG NAPIPIGHATI, AT IYONG ALISIN ANG LAHAT NA ATANG?
7  HINDI BAGA ANG MAGBAHAGI NG IYONG TINAPAY SA GUTOM, AT DALHIN MO SA IYONG BAHAY ANG DUKHA NA WALANG TULUYAN? PAGKA NAKAKAKITA KA NG HUBAD, NA IYONG BIHISAN; AT HUWAG KANG MAGKUBLI SA IYONG KAPUWA-TAO?

Sa pag-aayuno ay may isang paglilinaw sa kaparaanan na ibinahagi nitong si Jesus sa mga kinauukulan, na sinasabi,

 MAT 6 :
16  Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
17  Datapuwa't ikaw, sa pagaayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha;
18  Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Gaya nga niyan ay kailangan sa atin na maging masigla ang ating mga mukha, sapagk’t ang mga taong mapag-paimbabaw ay pinasasama ang kanilang mga mukha, upang maipakita sa marami na sila ay nagsisipag-ayuno. Datapuwa’t sa pag-aayuno aniya ay langisan ang ulo at hilamusan ang mukha, sa gayo’y hindi mahalata ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno.

Alinsunod sa pinili ng Dios na ayuno ay susunod sa kautusan ang lahat na may malinis na mukha at pahid na langis sa kanilang ulo. Ano pa’t sa pagsunod sa kautusan ng Dios bilang ayuno ay may pangangailangan na gaya ng nasasaad sa istansang ito. Sa pagsunod ay huwag gawing masama ang mukha, bagkus ay gawing malinis at ipakita ang mukha na may magiliw na anyo.

Ang mga apostol sa pagpanaw ng Cristo ay magdadalamhati habang nagluluksa, at tinawag ni Jesus na ayuno ang gayon. Na sinasabi,

MAG-AAYUNO ANG MGA APOSTOL SA PAGPANAW NG CRISTO

MAT 9 :
14  Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo?
15  At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? datapuwa't darating ang mga araw, na ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila.

Gaya ng nangyari, kahit na hindi nasulat, yamang sinalita ni Jesus sa pamamagitan ng Mateo 9:14-15. Walang alinlangan na sa kamatayan niya mula sa pagkakabayubay sa krus ay walang pagsalang nagluksa sa pagdadalamhati ang mga apostol. Isa sa makatuwid na anyo ng ayuno ang sinalita niyang iyan, tungkol sa gagawin ng kaniyang mga alagad kung siya ay namatay na.

Gawin nga natin iyan alinsunod sa pinili ng Dios na uri ng pag-aayuno. Gawin nga rin natin ang mga gawa ni Jesus, upang mapag-alaman ng Dios na tayo ay sumasampalataya sa kaniya (Jesus). Ang ginampanan pala niya na ministeriyo sa buong sanbahayan ni Israel ay isang napakabanal na gawaing tumutukoy ng ganap sa pag-aayuno.

Patuloy nawang kamtin ng bawa’t isa ang anyo at wangis ng Ama, na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungang may unawa, at buhay.

Hanggang sa muli, paalam.

No comments:

Post a Comment