SUPPORT

Wednesday, October 15, 2014

PAG-IBIG SA CRISTO

Mula sa maningning na alapaap ay sinalita ng Dios ang mga sumusunod,

MAT 17 :
5  .... ITO ANG SINISINTA KONG ANAK, NA SIYA KONG KINALULUGDAN; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

Sa ikapagtatamo ng matuwid hinggil sa larangan ng tunay na kabanalan ay walang anomang nararapat na gawin ang sinoman, kundi ang pakikinig at pagsasabuhay sa mga UTOS at KATURUANG PANGKABANALAN, na sa natatanging kapanahunan ay may katapangang ipinangaral ng sariling bibig ng panginoong Jesus.

Gayon ma’y hindi maaari na makasunod ang marami sa utos at turo na isinatinig ng Cristo, sapagka’t hindi kakaunti ang mga tao na walang nadaramang pag-ibig sa kaniya. Kahi man sila’y nagsasabing mga alagad at mangangaral niya ay hindi naman nakikita sa kanila ang mga tanda ng pag-ibig na nararapat nilang iukol sa kaniya. Lumalabas ngang sila’y mga sinungaling at palalo, dahil sa taliwas ang kanilang ginagawa sa kanilang ipinangangaral na salita.

Sa gayo’y anu-ano nga ba ang maaring gawin ng sinoman, upang sa kaniya ay masumpungan ang pag-ibig na nararapat ituon ng sinoman sa panginoong Jesus.

Hinggil sa usaping ito ay madiing sinabi, gaya ng nasusulat,

JUAN 14 :
21  ANG MAYROON NG AKING MGA UTOS, AT TINUTUPAD ANG MGA YAON, AY SIYANG UMIIBIG SA AKIN: at ANG UMIIBIG SA AKIN AY IIBIGIN NG AKING AMA, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya.
Narito, at sa talatang iyan sa itaas ay binibigyang diin, na ang sinoman na nag-iingat ng mga utos na nangagsilabas mula sa bibig ng panginoong Jesus at tinutupad ang mga iyon ay siya ngang tunay na umiibig sa kaniya. Ang batayan sa makatuwid ng pag-ibig sa Cristo ay ang pagtalima sa mga utos na ipinagutos ng kaniyang bibig. Hindi nga lamang iyan, kundi dahil sa kung ang sinoman ay masusumpungang ginaganap ang pag-ibig sa Anak ay gayon nga rin siya’y iibigin ng Ama nating nasa langit. Gayon din na ang Anak ay magpapakilala sa kaniya ng lubos, na kung lilinawin ay ihahayag sa kaniya ang maraming bagay na hindi nalahad sa mga pantas at sa mga magagaling na tao sa kalupaan.

At winika pa,

JUAN 14 : 
23  Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, KUNG ANG SINOMAN AY UMIIBIG SA AKIN, AY KANIYANG TUTUPARIN ANG AKING SALITA: at SIYA'Y IIBIGIN NG AKING AMA, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming TAHANAN.

Ayan, at may kahigpitang winika ng Espiritu sa kalooban ng Cristo, na kung ang sinoman ay totoong umiibig sa kaniya ay makikita sa taong iyon ang mga gawa, na siyang tanda ng pagtupad sa mga salita na ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus. Sukat nga ang gayong gawa, upang siya ay magtamo ng kaukulang pag-ibig mula sa Ama nating nasa langit. Ang Espiritu ng isinugo at ng nagsugo kung gayon ay pasasa kaniya at ang kaniyang kabuoan ay gagawin nilang tahanan. Iyan sa makatuwid ang kaisaisang paraan, kung papaanong ang sinoman ay magiging isang tunay na batlayan (medium), o luklukan ng mga banal na Espiritu.

Kaugnay niyan ay hindi maaaring ikaila, ni itanggi man ng kahit na sino sa kalupaan ang katotohanan, na ang utos at turo na sinalita ng sariling bibig ng panginoong Jesus ay hindi kaniya, kundi sa Espiritu ng Dios na mapayapang namahay at makapangyarihang naghari sa kaniyang kabuoan – matapos niyang kamtin kay Juan ang bautismo ng pagsisisi ng kasalanan sa ilog Jordan.

Na sinasabi,

MAT 3 :
16  At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at NAKITA NIYA ANG ESPIRITU NG DIOS NA BUMABABANG TULAD SA ISANG KALAPATI, AT LUMALAPAG SA KANIYA;

At ang nagtutumibay na patotoo hinggil sa penomenang iyan ay may katapangang ipinahayag mismo ng sariling bibig ng panginoong Jesus, na sinasabi,

JUAN 8 :
28  Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo, at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.

JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).

Dahil sa katotohanang iyan ay hayagan niyang sinalita ang mga sumusunod, gaya ng nasusulat,

JUAN 7:
16 Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, ANG TURO KO AY HINDI AKIN, KUNDI DOON SA NAGSUGO SA AKIN (Juan 15:15)

Ang pagpapahayag ng pag-ibig sa kaisaisang Dios ng langit, kung gayon ay ang pagtalima sa mga turo at utos na isinatinig ng Cristo. Sapagka’t sa paglalahad ng katotohanan hinggil sa usaping ito ay hindi ikinaila, na ang salita na kaniyang isinatinig ay mula sa nabanggit na Espiritu ng Dios. Ano pa’t ang sinomang hindi nabibigkis sa gayong kabanal na kalakaran, kahi man sinasabi niyang siya’y umiibig sa Anak ay niwawalang kabuluhan at niyuyurakan naman ang kaniyang mga turo at mga utos. Iyan ay sa pamamagitan ng pagtangkilik sa bulag na pagsunod, at di-makatarungang pagtatanggol sa ibang evangelio (evangelio ng di patutuli), na likhang katuruang pangkabanalan ng mga karumaldumal na Gentil.

Yamang ang utos ng Amang nasa langit ay ang turo lamang ng panginoong Jesus ang nararapat nating pakinggan – matuwid nga na ang mga iyon ay ating GANAPIN at ISABUHAY na may kasiglahan at may galak sa ating puso. Sapagka’t hindi Niya ituturing na katuwiran sa sinoman ang pagsasabuhay ng mga aral pangkabanalan na hihidwa sa utos niyang iyan.

Bago nga magtapos ang mga patotoo sa evangelio ng saksing si Mateo ay inihabilin nitong Espiritu ng Dios na na kay Jesus sa labingdalawang (12) apostol, ang pagtuturo sa sanglibutan nitong evangelio ng kaharian (katuruang Cristo), na sinasabi,

MAteo 24 :
14  At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa boong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas.
MAT 28 :
20  NA ITURO NINYO SA KANILA NA KANILANG GANAPIN ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA INIUTOS KO SA INYO: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Kung ang sinoman nga ay totoong umiibig sa panginoong Jesus at nagsasabing siya ay lingkod niya. Hindi nga niya kailan man pakikinggan at isasabuhay ang karumaldumal na evangelio ng di patutuli, kundi ang evangelio ng kaharian (katuruang Cristo) lamang ang masigla, may galak sa puso, at may katapangan niyang isasabuhay at ipangangaral sa bahaging ito ng ating mundo. Sa makatuwid nga’y wala siyang itatanyag na anomang ibang evangelio, kundi ang evangelio ng kaharian lamang, na kung saa’y masusumpungan ang dalisay na katuruang Cristo.

Sa pagtatapos ay katotohanang nagtutumibay, na ang katuruang Cristo (evangelio ng kaharian) ay ang matuwid na daan ng buhay na walang hanggan. Datapuwa’t ang katuruang Gentil (evangelio ng di pagtutuli) ay ang likolikong daang maluwang at malapad na pintuan sa tiyak na kapahamakan ng kaluluwa ninoman. Bakit? sapagka't ang una (evangelio ng kaharian) ay hindi kailan man sinang-ayunan ang itinatanyag na likhang taong katuruan ng ikalawa (evangelio ng di pagtutuli).

Ang pag-ibig sa panginoong Jesucristo ay ang masigla at may galak sa puso na pagtalima sa mga turo at utos na may katapangang sinalita ng sarili niyang bibig.  Sa makatuwid kung gayon ay ang pagtangkilik at pagsasabuhay nitong Evangelio ng kaharian (Katuruang Cristo). Dahil diyan ay katotohanang ang sinoman ay iibigin ng Ama nating nasa langit, at siya'y magiging isang kasangkapang luklukan (batlayan) ng Espiritu Santo.


Kung paano ngang si Jesus ay nagpakita ng pag-ibig sa ating Ama ay gayon din naman sana gumaganap ang lahat. Gaya ng nasusulat,

JUAN 14 :
31  Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 

Ano nga, upang maalaman ng sanglibutan na tayo ay umiibig kay Cristo Jesus, at ayon sa kautusang ibinigay sa atin ni Jesus, ay gayon din ang ating ginagawa.

Ang masaganang daloy ng biyaya ng langit ay patuloy nawang kamtin ng bawa’t isa. Mamalas nawa sa mukha ng sangkatauhan ang anyo at wangis ng Dios na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, kapangyarihan, paglikha, karunungang may unawa at buhay na walang hanggan.

Hanggang sa muli, paalam.


No comments:

Post a Comment