SUPPORT

Friday, October 28, 2011

PAANO NALALABAG ANG PANGALAWANG UTOS


Una sa lahat ay hindi kailan man namin nilayon na sirain ang kredibilidad ng sinoman sa aming mga kapatid, ni ibilad man sa kahiyahiyang kalagayan ang aming kapuwa. Bagkus, ang sa amin ay paglalahad lamang ng mga sumusunod na pahayag, kung paano nalalabag ng mga tao ang pangalawang (2) utos ng Ama nating nasa langit. Yamang mayroon mga nangaral hinggil sa kinikilala nilang doktrinang pangrelihiyon. Matuwid nila’y walang masama sa paggamit ng mga larawang inanyuan. Taliwas sa paniniwalang ito’y bayaan ninyong saliwan namin ng mga katiwatiwalang katunayang biblikal ang mga sumusunod na paliwanag.

Ang kaisaisang Dios na siyang Ama nating lahat ay nagbaba ng mga kautusan (10 utos) sa kaniyang mga anak sa kalupaan. Ito’y sa layuning itaas ang kalagayan nila mula sa pagiging karaniwan (ordinary) hanggang sa masiglang antas ng tunay na kabanalan (holy). Ano pa’t may mga anak na sadyang ang nalalaman ay paghimagsikan ang sarili nilang Ama, at sa gayo’y pinipilipit nila ang lubhang maliwanag Niyang mga salita na tumutukoy sa kautusan.

Tampok na usapin sa atin ngayo’y ang tungkol sa pangalawang (2) kautusan, gaya ng nasusulat,

 "HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN O NG KAWANGIS MAN NG ANOMANG ANYONG NASA ITAAS NG LANGIT, O NG NASA IBABA NG LUPA, O NG NASA TUBIG SA ILALIM NG LUPA. HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLINGKURAN SILA,  sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.  At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos."

Narito, at punto por punto ay hihimayin namin ang kautusang paksa sa usaping ito.

Ang utos sa lahat ng mga tao ay huwag gagawa ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas ng langit, o ng nasa ibabaw ng lupa.

TANONG: Gumawa ba ng larawang inanyuan ang mga tao? 
SAGOT:  OO. At totoong nagpakasama ang marami, nang gawin nila ang mga sumusunod na karumaldumal.

DEUT 4:
16  BAKA KAYO'Y MANGAGPAKASAMA, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng LALAKE o BABAE,

TANONG: Ang ginawa ba ng mga tao ay larawan ng lalake at babae? 
SAGOT: OO. Gayon ngang sa paggawa pa lamang ng mga larawan ng lalake at babae ay nagpapakasama na nga ang mga tao sa harapan ng Ama nating nasa langit. Mabuti man, o masama ang layunin natin ay hindi sinasang-ayunan ng Dios na gumawa ang sinoman ng gayong uri ng karumaldumal. Sapagka’t ang mga tao ay walang pagsala na matutuksong sambahin at paglingkuran ang mga kasuklamsuklam na larawang iyon.


Sa pagpapatuloy ng usapin ay sinusugan ng ating Ama ang kaniyang kautusan, at sinabi, HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLINGKURAN SILA,… 

TANONG: Niyukuran ba at pinaglingkuran ang ginawa nilang larawan ng babae at lalake? 

SAGOT: OO, at hindi lamang NIYUYUKURAN, kundi NILULUHURAN pa ng mga tao. 

Bilang paglilingkod sa mga larawang ginawa ng mga kamay ng mga tampalasan ay DINADASALAN, NILULUHURAN, BINIBIHISAN NG IBA’T IBANG KASUOTAN, INAALAYAN NG MGA BULAKLAK, IPINUPRUSISYON,  PINAGSUSUNUGAN NG KAMANGYAN, PINAGPAPANATAAN, HINAHALIKAN (gaya ng mga halik sa talampakan ng itim na Nazarenong idolo)  at marami pang ibang uri ng karumaldumal na paglilingkod.

Ang unawa ngang kailangan ng Ama sa kaniyang mga anak ay simple (payak) lamang - kung ano ang utos ay siyang sunod. 

Na sinasabi,

DEUT 12 :
32  Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong ISASAGAWA: HUWAG MONG DADAGDAGAN, NI BABAWASAN.

TANONG: Ano baga ang kautusan na iniutos ng Ama sa kaniyang anak? 
SAGOT:  Huwag gagawa ng larawan ng lalake at babae. Ano pa? Huwag silang yuyukuran, ni sasambahin man.

TANONG: Dinagdagan ba ng mga tao ang partikular na utos ng Dios na ito? 

SAGOT: OO, sapagka’t mula sa pilipit na pagmamatuwid ay mariing sinabi ng mga tao, “Tagapagpaalala lang sa dios namin na si Jesucristo at sa ina ng dios na si Birheng Maria ang mga larawan nila na aming ginawa.”

TANONG: Binawasan ba ng mga tao ang partikular na utos ng Dios na ito? 
SAGOT: OO, sapagka’t hindi nila sinunod ang utos ng Dios sa sangkatauhan na nagsasabi, “HUWAG KANG GAGAWA" 

TANONG: Huwag gagawa ng ano" 

SAGOT: Ng mga kasuklamsuklam na larawang iyon ng lalake at babae”

Dahil dito ay napakaliwanag na nilabag ng mga tao ang utos na huwag magdadagdag at huwag magbabawas ng mga salita ng kautusan. At kung ano ang utos ay malinaw na hindi nila sinunod.

Ang buong kautusan (10 utos) na iniutos ng Dios sa atin na Kaniyang mga anak ay tungkulin nating sundin, at iyan ang kaisaisang katotohanan na nararapat isa-isip at isapuso ng lahat. Sapagka’t tungkol dito ay sinabi,

ECL 12 :
13  Ito ang wakas ng bagay; lahat ay NARINIG: IKAW AY MATAKOT SA DIOS, at SUNDIN MO ANG KANIYANG MGA UTOS; sapagka’t ITO ANG BOONG KATUNGKULAN NG TAO.

KAW 7 :
Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, At impukin mo sa iyo ang aking mga utos,
Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata.
Itali mo sa iyong mga daliri; Ikintal mo sa iyong puso.

Ang sinoman sa makatuwid ay kailangang matakot sa kaisaisang Dios, upang siya ay matutong sumunod sa Kaniyang mgat utos. Dahil sa ang pagsunod sa kautusan ay katotohanan na buong katungkulan sa Panginoong Dios ng sinoman sa kalupaan. 

Kailangan ang ibayong pag-iingat at pagpapahalaga sa kautusan ng Ama nating nasa langit. Iyan ay sa ikabubuhay ng ating kaluluwa. Kung paano nga nakikita ang itim ng ating mga mata ay gayon din naman dapat makita Niya ang masigla at may galak sa puso na pagsunod natin sa Kaniyang mga kautusan. Ang nais Niya ay itali iyon sa ating mga daliri, at gayon din namang ikintal natin sa ating puso.

The bronse Snake
Samantala, hinggil sa nilalaman ng mga sumusunod na talata, Exo 25:18-21 (kerubin na ginto), Bilang 21:8-9 (ahas na tanso), 1 Hari 6:23-29 (kerubin), Eze41:17-25 (kerubin). 

Partikular na iniutos ng ating Ama kay Moses na gawin ang mga yaon na siya naman niyang sinunod. Sapagka’t nauna na Niyang ibinaba ang sampung (10) utos at sa panahong yao’y nalalaman Niyang isa man sa mga anak ng pagsunod na tumanggap ng mga nabanggit na utos ay hindi maglilingkod at sasamba sa ahas na tanso, ni sa kerubin man.

Ang ahas na tanso ay nagsilbing simbulo lamang ng kaligtasan nilang natuklaw ng makamandag na ahas sa panahong iyon. Doo'y hindi sinabi na ang yuyukod at sasamba doon ay gagaling mula sa tuklaw ng ahas, kundi ang sinomang tumingin lamang doon ay gagaling kapagdaka. 

Ang kerubin naman ay simbolismo lamang ng magkatuwang na bantay nitong kaban ng tipan. Kung paano nga ang kerubin ay mahigpit na tinatanuran ang lagusan ng paraiso ay gayon din naman ipinakikita ng Ama, na ang dalawang (2) kerubin ay masigla at maingat na pinangangalagaan ang kaban ng tipan.

Gayon man ay nananatili ang unang utos na "huwag silang yuyukuran," kabilang dito ang ahas na tanso at karubin na ginto. Dahil diyan ay wala kaming nakikitang anomang salungatan sa mga salita ng Dios (YHVH) na mismo ay lumabas mula sa kaniyang bibig. 

Ang napakaliwanag dito ay sa isang tao (Moses) lamang iniutos ang gayong mga bagay. Sa gayo'y isang malaking kahangalan at kahibangan na kunan ng batayan sa paggawa ng mga larawang inanyuan ang partikular na utos ng Dios na iyan kay Moses

Ang matuwid ay sundin kung ano ang mga kautusan (10 utos) na pangkalahatan, at huwag gawing palusot ang partikular na utos na tanging iniutos ng Dios sa iisang tao lamang. Yung utos kay Moses ay sa kanya lamang, at ang dapat intindihin ng lahat ay ang katotohanan na nasasaad sa pangalawang (2nd) utos na sadyang ukol sa lahat ng tao sa kalupaan.

Ang eksistensiya ng dalawang (2) kerubin sa  kaban ng tipan at ng ahas na tanso ang siyang laging ginagawang pilipit na pagmamatuwid (escape goat) ng mga paganong Romano, upang maipanakip ang isyu ng kerubin at ahas na tanso sa pagsasabuhay nila ng idolatriya 

Sa gayong kababaw na palusot (escape goat) ay katotohanang katotohanan na hindi pa rin nila naligtasan ang lubhang malaking kasalanan sa ating Ama. Iyan ay nang sadyain nilang gumawa ng larawan (imahe) ng babae at lalake, upang pagpitaganan, sambahin, at paglingkuran bilang diosdiosan at santo, o santa.

Kapag iyo ngang ginawa ang sa iyo’y hindi utos ay tiyak na masusumpungan ka ng Dios sa kalagayan ng isang pangahas, at tampalasan. Kasuklamsuklam ka nga sa kaniyang paningin. Ano pa’t kapag ginanap ng sinoman ang pangkalahatang kautusan (10 utos) ay banal nga siyang ituturing ng Ama nating nasa langit.

Maliwanag na nalabag at nalapastangan ng mga paganong Romano ang pangalawang (2) utos ng Dios, nang sila’y magsigawa ng mga larawan ng lalake at babae, na hayagang pinagpipitaganan, sinasamba, at pinaglilingkuran ng malaking bilang nila sa kalupaan hanggang sa ating panahong nilalakaran. 

Mga buhay tayong saksi sa karumaldumal na gawang iyan ng mga tao, at tayo mismo ang makapagpapatotoo, kung paano umiiral ang gayong uri ng kasuklamsuklam na kaganapan sa kasalukuyan.

Sa isang dako ay mariing sinabi ni Jesus,

JUAN 8 :
40  Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.

JUAN 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t HINDI PA AKO NAKAKA AKYAT SA AMA, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA, at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.

Ano’t ang napakaliwanag na salitang ito ni Jesus tungkol sa likas niyang kalagayan bilang tao na totoo ay hindi pinakinggan ng marami, at sa halip ay iniangat ang kalagayan niya bilang dios, at dahil dito ay nagkaroon ng dahilan ang mga karumaldumal na pagano, upang siya’y igawa nila ng hindi kakaunting larawan at rebulto na yari sa iba’t ibang bagay.

TANONG: Kinilala baga nila si Jesus ayon sa kalagayan na ipinakilala niya sa kanila bilang tao na totoo? 
SAGOT: HINDI,

TANONG: Ano ang maaaring itawag sa larawan o rebulto ni Jesus na kinilalang dios ng mga tao. 
SAGOT: DIOSDIOSAN, palibhasa’y iisa lamang ang umiiral na Dios sa lahat ng kaluwalhatian. At ang napakaliwanag hinggil dito ay sa bibig mismo ni Jesus lumabas ang katotohanan na siya ay tao na totoo. 

( Sa NT[KJV] ng bibliya ay 78 ulit na may diing binigkas ng sariling bibig ni Jesus, na siya ay, "anak ng tao.") Sa amin ay sapat na ang bilang (78) na iyan, upang tindigan namin ng matibay na siya ay nagsasaysay ng katotohanan hinggil sa likas niyang kalagayan bilang isang tao na totoo. (Juan 8:40, Juan 20:17)

TANONG: Ano kung gayon ang maaaring itawag sa marami na hindi nagsipaniwala at niwalang kabuluhan (nilapastangan) ang mga salita (evangelio ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ni Jesus?
SAGOT:  ANTICRISTO.

TANONG: Kaugnay ng usaping ito, ano ang mga gawa, o kaugalian na pagkakakilanlan sa mga anticristo?
SAGOT: 
1. Ang pagkilala kay Jesus bilang Dios.
2. Ang pagtanggap kay Maria bilang ina ng Dios. 
3. Ang pagsamba at paglilingkod sa larawan at wangis ng nabanggit na lalake at babae.

Muli, hindi namin layunin na sirain ang kahit na sino, ni itindig man sa kahiyahiyang kalagayan ang aming kapuwa. Lalo ng ito'y napakaliwanag na hindi isang pag-atake sa alin mang doktrinang pangrelihiyon na tinitindigang matibay ng sinoman. Inilahad lamang namin ang mga katiwatiwalang katunayang biblikal na nagbibigay diin, kung papaano hayagang nalalabag ng mga tao ang pangalawang (2) kautusan ng Ama nating nasa langit. Ito ay katotohanan na nararapat tanggapin ng lahat, at tungkol dito ay sinabi,

JUAN 8 : 
32  At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.

Ano pa't ang katotohanan kadalasa'y may kaakibat na kirot ng kurot sa ating kalooban, gayon ma'y maliwanag na ito ang makapagpapalaya sa tanikala ng pagka-alipin nitong pagsamba sa larawan ng lalake at babae. Kahi man kaakibat nito ang hapdi sa ating damdamin ay marapat lamang natin itong tanggapin na may galak sa ating puso. 

Suma inyo ang kapayapaan. Hanggang sa muli, paalam.

10 comments:

 1. Masakit isipin na ang kinikilala mong magulang nanag mamahal sayo. Na binigyan ka ng edukasyon hinubog ka salahat ng uri ng karunungan ay nalaman mo na ikaw pala ay isang ampon ay halin tulad sa relihiyon na kinabibilangan mo ngayon. Iyo kayang itakwil ang mga rebulto na matagal mo nang minahal? o kaya`y tangapin ang katoto hanan na ibigin mo ang kaisa isang Dios na dapat sambahin sa espirito at katotohanan.

  ReplyDelete
 2. Ang paliwanag na ito ay extreme. So, lumabas na ang totoo. Malaking kasalanan sa Diyos ang gumawa ng rebulto ni Jesus at ni Maria. Anticristo pala ang tawag sa kanila ha !!! Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat. Mabuhay ka Yohvshva.

  ReplyDelete
 3. Clear ang explanation at batang paslit lang ang hindi makakaintindi nito. Totoo nga ito, kasi suportado ng scripture, kaya walang duda na masama ang gumawa at sumamba sa larawan ni Jesus at ni Mary, at sa mga saints ng gentile church.

  ReplyDelete
 4. Kung bibliya din lang ang gagawing ebidnsya ay bawal na bawal ang sumamba sa mga diosdiosan. Kalaban ng dios ang nagtuturo ng pagsamba sa rebulto, at kalaban din ng dios ang sumasamba sa mga rebulto. Cool ito Yohvshva, walang lusot ang nagpapalusot.

  ReplyDelete
 5. Basta ang alam ko, galit ang dios sa lumuluhod at nagdadasal sa mga rebulto na diosdiosan. Naku, lalo na sa rebulto ni Jesus at ni Maria.

  ReplyDelete
 6. Ano pa nga ba ang maidadahilan sa pangalawang utos na ito sadyang pinatigas ang paninindigan ng sarili nilang pamamaraan ng pag samba sa Dios ...take note ...nagbigay ang kaisa isang Diyos ng sampung utos ito ang pamamaraan kung paano mo siya dapat sambahin hindi ang pamamaraan ng tao kung paanong pamamaraan siya dapat sambahin .magkaiba ito diba?...pamamaraan ba ng Diyos?o pamamaraan ng tao?

  ReplyDelete
 7. Joey,
  Ang ibang malalaking relihiyon inilagay pa ang sampung utos sa may pinto ng church nila, nawawala naman ang ikalawang utos, i check mo na kapatid punta na sa simbahan nyo.

  ReplyDelete
 8. Sir Yohvshva bar Yusuf,
  tanong ko lang po kung ano religion nyo po. salamat

  ReplyDelete
 9. Maliwanag na mauunawaan sa artikulong iyan ang kalipunan ng mga tao na lubos ang pagkilala at pagsasabuhay ng mga katuruang pangkabanalan na iniluwal ng sariling bibig ng Cristo. Iyan ay hindi relihiyon, kundi isang kawan na masigla at may galak sa puso na tumutugon sa kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit. Ang kawan ngang iyan ang ganap na sumasakop at kumukupkop sa munti naming bilang sa kalupaan.
  http://kamalayangyohvshva.blogspot.com/2012/10/masyak-cristo.html#more

  ReplyDelete
 10. sinasabi ninyong hindi Dios si Jesus paano ninyo ma-explain ang sinabi ng bibliya:
  Some people claim to believe that Jesus was a “good prophet”, but they deny that Jesus is God. If that is you, I would like to encourage you to consider some of these Bible:

  John 1:1
  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God... 1:14 - And the Word became flesh and dwelt among us,
  John 10:30:
  I and my Father are one.
  Matthew 1:23
  “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel,” which is translated, “God with us.
  Revelation 1:17-18; Revelation 2:8 - (Jesus is the First and the Last)
  John 5:23
  ...that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.
  John 14:6-7
  Jesus said to him, “I AM the way, the truth, and the Life. No one comes to the Father except through Me.”
  Acts 20:28 - (God purchased us with His own blood)
  Revelation 1:5,6; Revelation 5:8-9 - (Jesus' blood purchased us)
  Revelation 22:13 - “I AM the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”... 22:16 - “I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches.”
  John 8:58 - Then Jesus said to them, “Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I AM.”
  John 8:24 - “Therefore I said to you that you will die in your sins; for if you do not believe that I AM He, you will die in your sins.”
  John 14:9-11 - Jesus said to him, “Have I been with you so long and yet you have not known Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; so how can you say, 'Show us the Father'?”

  Sinasabi din sa bibliya:
  2 John 1:7 - For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

  ReplyDelete