SUPPORT

Monday, August 1, 2011

PAGLAPASTANGAN SA PANGALAN (5 of 5)

ה כ א  =  Allah

ILLUSTRATION 7

HEBREW                HEBREW         GREEK         ENGLISH
Character                 SOUND         TRANSLIT.   TRANSLIT.
                                (Prophets)              ( 280-130 BC )          ( 15 AD )
א =  Aleph     Al          (Α)   A     -    Al   
כ =  lamed  -    la       -   (λα)  la     -    la
ה he       -     h         omitted      -      h
                                         (ς)      s 

S
a panalangin ng mga apostol, na kilala bilang “Ama Namin,” ang Espiritu Santo na nasa kalooban nitong Anak ng tao na si Yohvshva ay inihayag ang pangalan ng Ama bilang ABBA, na siyang bagong pangalan ng Dios sa nasasakupan ng kaniyang henerasyon.

Ang pangalang ALLAH ay binanggit na siyang magliligtas mula sa kasamaan. Kaugnay nito, kung ang pangalang ABBA ay lumalabas na siyang Ama, sino kung gayon si ALLAH?

Datapuwa’t kung aanalisahin ang nabanggit na panalangin (dasal), ay maliwanag na makikita na ang unang pangalan (ABBA) ang siyang nagmamay-ari ng kaharian. Siya ang nagbibigay ng hininga sa ating lahat, at nagpapatawad ng ating mga kasalanan, at naglalayo sa atin sa lahat ng tukso.

Samantalang ang pangalawang pangalan (ALLAH) ay nasa kaibang layunin kahi man ito’y bahagi ng kabuoan na nagtataglay ng ganap na kapangyarihang iligtas ang kaluluwa sa kasalanan. Siya sa makatuwid ay nabibilang sa pitong (7) Espiritu ng Dios (Apoc 5:6-10) na bumabang mula sa langit, at siyang nag-aalis sa sala ng sanglibutan.

Bilang pagsang-ayon, kung ang pitong (7) Espiritu ng Dios ay tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pagibig, lakas, paglikha, karunungan, at buhay. Sino sa makatuwid sa pito (7) ang tumutukoy kay ALLAH? Kaugnay nito, sa ilustrasyon 7 ay napakaliwanag na ang pangalang ALLAH ay binubuo ng tatlong(3) Hebrew characters. א (Aleph), כ (Lahmed), at ה (He) na kumakatawan sa tatlo (3) sa hindi kakaunting kalikasan ng Dios.


Ang isang napakaliwanag na layunin nitong si ALLAH ay gaya ng mababasa sa Panalangin ng mga Apostol, na nagsasabing, ALAH free us from the evil one.” At upang ang sinoma’y mabigyan ng hiwatig sa misteriyo nito ay paka-unawaing mabuti ang mga bagay na binigiyang diiin sa sumusunod na istansa.


Nalalaman nating lahat na ang Dios ay nabubuhay na magpasawalang hanggan (forevever) at ang kaniyang mga batas (law) ay sakop ang lahat sa dimensiyong ito ng materiya, at ang mga yao’y umiiral na walang katapusan, malakas, at malayang magagamit sa ikababanal ng sinoman. Ang gayong pagsunod ay aakay sa kaluluwa ninoman tungo sa kaligtasan at ginagawang matalino (wise) ang isang tao sa paningin ng kaniyang Dios. Ang pagsunod sa walang hanggang kautusan ay ginagawang matalino ang sinoman sa paningin ng Ama niyang nasa langit.

APOSTLE’S PRAYER

(The transliteration and its original translation to English)

Abba unan debashamaya -  ABBA Father / in heaven      

Yitqadesh shemek           -     may it be holy / name your
Ti-the malqutek               -     May it come / kingdom your
Ye-hi Zebyonek               -     May it be done / will your
Haikama debashamaya   -    as it is / in heaven
Af ba-ark-a                     -      so on earth
Hab-lan lakh-ma           -     give us / today
De sunkonanYawmoa     -    BREATH our of everyday
Ushbuo lan hawbenan  -  forgive us /inconsiderations our
Haikama de-af enan     -      just as ourselves / forgive we
Shubqun lehayobenan  - those who are inconsiderate to us
Unela tekh-ilan lenesyuna  -  do not / lead us to temptation
Alah pathyan min Bishatta -ALAH free us from the evil one
Amin                                          Amen


Maliwanag na makikita sa teksto (apostle’s prayer) natin sa itaas, na bago pa si Muhammed ay nauna nang malaman ni Yohvshva Cristo ang lubhang malaking misteriyo tungkol kay Allah. Gaya ng makikita sa orihinal na lord’s prayer, ang pangalang ABBA at ang ALLAH na siyang katangian nito ay hindi na makikita sa nailimbag na aklat ni Mateo. Gayon din naman ang orihinal na salitang BREATH (hininga) ay hinalinhan ng BREAD (tinapay). Kaugnay nito, ang hindi pagbigkas sa pangalan ng Dios sa alin mang panalangin ay walang anomang kabuluhan.

Ang pagtangging ito sa mga bagay na aming inilahad sa itaas ay isa sa mga seriyosong direktiba na isinagawa ng ilang Pauliniano. Na ang layunin ay ilihis ang katuwiran ng Dios sa karumaldumal na doktrinang pangrelihiyon (evangelio ng di pagtutuli) ng mga Gentil. Yamang ang kasuklam-suklam na kalipunang nabanggit ay mayroong malabis na panibugho sa mga anak ni Israel ay ginawa nilang baligtarin at lapastanganin ang mga salita ng Dios na nangagsilabas mula sa bibig ng mga totoong buhay na templo ng Dios (Prophets.)

Bunga nito, ang nakakahawang doktrinang pangrelihiyon ng mga Pauliniano ay lumason sa kaisipan ng lubhang maraming tao. Ito’y isang nakamamatay na sakit ng kaluluwa, at isang higanteng epedimiya sa ngayon na sumakmal sa lubhang malaking bilang ng mga tao sa pupulasyon ng ating mundo. Dahil dito ay hindi kataka-taka na ang pintuan ng impierno ay ginawang lubhang malapad, at sa gayo’y ginawang makipot ang pintuan ng langit. Sapagka’t hindi kakaunting bilang ang naka-akma sa paglusaw ng kaluluwa, palibhasa’y iilan lamang ang nagsisipagtagumpay na matupad and mga batas (kautusan) ng Dios. Sa madaling salita ay iilang kaluluwa lamang ang magsisipasok sa kaharian ng langit, at ang mga natitira kahi man gaano sila karami ay susunugin sa dako ng Sheol (impierno).

5 comments:

 1. maganda ang paliwanag ngunit sa mga bago pa lamang na nag-aaral o nagsasaliksik ay hindi masyadong nauunawaan, gaya ko..pero akoy humanga sa apostle prayer, saang libro nyo po ba nakuha ito?

  ReplyDelete
 2. Sa orihinal na aklat ni Mateo sa wikang Armaic (sinaunang Hebreo) mababasa ang nabanggit na panalangin ng mga Apostol. Ang may galak sa puso na pagtalima sa kalooban ng Dios (10 utos) ang maghahatid sa iyo tungo sa malawak na pang-unawa sa mga aralin na may kinalaman sa larangan ng tunay na kabanalan.

  ReplyDelete
 3. Sa pagkaramirami ng nakarehistro sa SEC ay tila walang nagpaliwanag sa apostle prayer.Napakalalim ng inyong pagsasaliksik naway marami pang makabasa sa blog na ito. Para sa aking pananaw dumating na ang ilaw na tatanglaw sa madilim na kaisipan ng mga tao. Tulad ko, isa po ako sa sumu subaybay sa mga bagong labas na artikolo ninyo. Nawa'y humaba pa po ang inyong buhay.

  ReplyDelete
 4. sino ba yung tinutukoy nyong Allah

  ReplyDelete
 5. Paumanhin sa lahat, hindi namin sinasagot ang mga anonymous questions. Maliban sa ANONYMOUS profile ay gamitin ang mga profile sa COMMENT AS: na makikita sa ibaba.

  ReplyDelete