SUPPORT

Thursday, July 28, 2011

PAGLAPASTANGAN SA PANGALAN (4 of 5)

ה ו ה י  =  Yohvah

ILLUSTRATION 5

HEBREW         TETRAGRA-      HEBREW    GREEK         ENGLISH
Character           MATON            SOUND     TRANSLIT.   TRANSLIT.
                                                     ( Prophets )        ( 280-130 BC.)          (15 AD)            
י  =  Yod   Y     -     Yo        (Ιη) Ie    -   Je  - Ya
ה =  he     H     -     h        -   omitted     ho -   h       
ו   vav         -     va        (ύ)   u    -   va  -  we
ה =  he   -   H          h       -   omitted     -   h   -  h
                                                     (ς)   sA
ng ngalang IEUS ay ang transliterasyon ng tetragramaton (YHVH) mula Hebreo sa wikang Griego, at pinaniniwalaang pangalang ugat ng I-HU at YEHU na kilala bilang Dios ng Propeta Mohammed at Propeta Mica mula sa kanikanilang henerasyon. Ang ngalang ZEUS na siyang supremong bathala sa alamat ng mga Griego (Greek mythology) ay pinaniniwalaan din na mula sa salit-saling pagbigkas ng pangalang IEUS.


Samantala ay hindi nalingid sa mga banyagang mananaliksik, na ang letrang “S” ay idinagdag lamang sa hulihan ng pangalan sa pagsasalin (transliterasyon) ng mga tekstong Hebreo sa wikang Griego. Kaya walang anoman nilang inalis ang letrang “S” at sa gayo’y idinagdag naman ang letrang “H” sa pagitan ng mga letra ng pangalan, gaya ng I-HU o kaya nama’y YEHU.

Sa ilustrasyon 5, ay hindi maikakaila na ang mga pangalang JEHOVAH at YAHWEH ay ang tanging transliterasyon ng tetragramaton (YHVH). Ang orihinal na tunog nito sa wikang Hebreo ay YOH-VAH, na taglay ang dalawang (2) syllable lamang. Ang pangalang YAHWEH  mula sa transliterasyong Ingles ng ika-15 siglo ay gayon din naman na mayroong dalawang syllables. Nguni’t ang tunog ng una (YO) at pangatlong (VA) letra ng tetragramaton ay inilaglag at hinalinhan ng YA ang YO, at ng WE ang VA. Ayon dito, ang orihinal na tunog ng pangalan (YOHVAH) sa wikang Hebreo ay nakurap (corrupted) ng husto at tuluyang naglaho.

Samantala, ang letrang “J” sa umuunlad (evolving) na wikang Ingles bago pa ang ika-12 siglo ay hindi eksistido. Na kung lilinawin ay hindi ito kilala at hindi kabilang sa alpabetong Ingles, ni sa wikang Latin man. Sa panahong ding yaon, ang kombinasyon ng letrang I at Y ay nagsasalarawan ng maskulinong tunog at nag-umpisang lumitaw sa hindi kakaunting dayalekto ng lenguwaheng Ingles. Ano pa’t sa loob ng sumunod na limang (500) daang taon, ang letrang “J” ay unti-unting sinapawan ang pinagsanib na letrang I at Y.

Sa wakas, ang letrang “J” sa ika-17 siglo ay opisyal na ngang naging bahagi ng alpabetong Ingles. Ang katotohanang ito’y malinaw na nagpapahayag na ang mga pangalang JESUS, ni ang JEHOVAH sa aktuwalidad nito ay hindi kilala sa mga bansang gumagamit ng wikang Ingles, hanggang noong 1526, nang si William Tyndale ay isinalin (translated) ang Latino Vulgata (Latin Vulgate) sa wikang Ingles. Siya sa makatuwid ang kauna-unahang gumamit ng letrang “J” sa pagbabaybay (spelling) ng pangalang JESUS.

Bukod pa sa roon, noong ika-15 siglo AD, ang JEHOVA ay mayroong tatlong syllables na kung babaybayin ay JE-HO-VAH. Sa tetragramaton (YOHVAH), ang unang tunog na “YO” ay inilaglag ng mga Ingles at hinalinhan ng “J” Sa kakulangang ito, ang pagdaragdag ng vowel na “E” at “O” sa tabi ng consonant na “J” at “H” ay lalong kinurap ang orihinal na tunog ng una at pangalawang letra ng tetragramaton.

Kung aanalisahin ang dalawang syllables nitong YOH-VAH sa orihinal na anyo ng tetragramaton, maaari nitong mapukaw ang pansin ng nagmamay-ari sa pangalang ito. Nguni’t sa tunog na nilikha mula sa mga sinadyang pagkakamali ay gaya lamang ng isang tao na nakatayo sa labas ng iyong bahay at ang tinatawag ay pangalan na hindi kailan man naging sa iyo.

Kaugnay nito, ang lahat ay nalalaman ang tunog ng sarili niyang pangalan, at ang sinoman ay tumutugon alinsunod sa eksaktong bigkas niyaon. Katulad din naman nito, ang pagbigkas sa pangalan ng Dios na kakaiba sa orihinal na tunog nito ay gaya lamang ng ekspresyong “barking on the wrong tree.”

Sinoman sa makatuwid na maninindigan sa transliterasyon ng tetragramaton (YHVH) sa wikang Griego (Ieus) at sa wikang Ingles (Yahweh/Jehovah), ay inililigaw ang sarili niyang kaluluwa  Sapagka't ang mga yao'y pangalan na pinanday lamang ng mga tampalasan at ang gayo'y maipasisiyang PAGLAPASTANGAN SA BANAL NA PANGALAN.

Sa pagtatapos ng artikulong ito, kung ang eksaktong tunog ng pangalan ay lubhang napakahalaga sa ating mundo, ay gaano pa kaya ito kahalaga sa kaharian ng langit?


Paalala: 
Sa Hebrew, Greek, English, at Latin alphabet ay hindi eksistido ang letrang "J." Pinapatotohanan ng kasaysayan (historically),  nagsimula na mapasama ang nabanggit na letra (J) sa alpabeto ng English at Latin nitong ika-17 siglo lamang. Kaya anomang pangalan (Jehovah, Jesus etc.) na nagsisimula sa letrang ito na pinakamatanda ay hindi na hihigit pa ang gulang (edad) sa tatlong daan at limangpung taon (350) taon. 

Ang pangalang Jehovah ay pangalan umano ng Dios, na sa katotohanan ay pangalang inimbento lamang ng mga Ingles. Isa rin sa masidhing dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga historian, na ang pangalang Jesus ay palsipikadong (fake) pangalan ng panganay na lalaking anak ni Maria. Gayon ding hindi hihigit sa nabanggit na bilang ng mga taon (350 years) ang edad ng pinakamatandang aklat ng mga lihim na karunungan (gnostic) sa wikang Latin ng mga pagano, na sa mga ito'y kalakip ang letrang "J" sa mga nilalamang salita, partikular sa pangalan at orasyones. 

Samantala, sa mga dogma ng simbahang Katoliko, ang taong nagmamay-ari ng pangalang IESUS (katumbas sa ngayon ng pangalang Jesus) ay opisyal na kinilalang Dios sa Conseho ng Nicea taon AD 325, at ito'y sa pamamagitan ng makapangyarihang panghihimasok nitong si Emperador Constatino. Sa matinding takot sa kaniya ng mga Obispo ng simbahang Katoliko ay sapilitang naihalal ang taong pinangalanang IESUS bilang opisyal na Dios ng mga Katoliko. Historically, katotohanan na hindi maikakaila ng sinoman, na sa Nicea ng Italia taong 325 AD nagsimula, at nag-ugat ang opisyal na pagkilala sa taong nagngangalang IESUS (Jesus) bilang Dios ng mga paganong Romano.ה י      =  Yoh   (Psalm 68:4,  89:8)


ILLUSTRATION 6

                     1st  two letters of
HEBREW        TETRAGRA- HEBREW   GREEK            ENGLISH
Character         MATON       SOUND     TRANSLIT.     TRANSLIT.
                                                             ( 280-130 BC )     ( 15 AD )
י = Yod     -  Y     -    Yo       -  (Ιη) Ie    -    Ja
ה= he       -  H      -     h       -   omitted        h   

Note:  Gaya ng maliwanag na nakikita sa itaas (ilustrasyon 6), ang tetragramaton (YHVH) ay pinahikli sa YH. .

SUNDAN SA PART 5 OF 5 (Click here)

4 comments:

 1. Kung hindi pa sa post na ito ay hindi ko matutuklasan na ang pangalang Jehovah at Yahweh ay corrupted transliteration ng tetragramaton. Ang mga ito pala ay fake na pangalan ng Dios. Salamat sa iyo na nag-reveal ng tungkol dito.

  ReplyDelete
 2. Yung sinasabi sa illustration 6 ay totoo ngang unang dalawang letra ng tetragramaton. Binigyan ng palayaw ang Dios. Ano ba yan !!!

  ReplyDelete
 3. Tama po kasi ang lahi ni cristo ay israelita ang alpabet nila ay walang leter J

  ReplyDelete
 4. totoo po ba na ang pinaka pangalan ng diyos ay binubuo ng 72 titik?

  ReplyDelete